СУ "Николай Катранов" град Свищов

ЗАПОВЕД за определяне на график на учебното време за учебната 2017 – 2018 година
ЗАПОВЕД за определяне на график на учебното време за учебната 2017 – 2018 година

                                  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                      Министър на образованието и науката

 

                                            З А П О В Е Д
                                        № РД09-4130 / 29.08.2017 г.
 
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от Закона за прдучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М: 

За учебната 2017/2018 година: 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: 
 
01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. коледна за  І – ХІI клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. междусрочна за І – ХІI клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас


2. Неучебни дни 

25.05.2017 г. - неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската писменост и култура и на славянската писменост
21.05.2018 г. - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ
23.05.2018 г. - Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика


3. Начало на втория учебен срок

07.02.2018 г. - за І - ХІІ клас
 
4. Край на втория учебен срок 
15.05.2018 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. І – ІV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. V – VІІ клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. V – VІІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. VІІІ – ХІ клас (18 учебни седмици)КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ 
Министър на образованието и науката

30/Авг/2017