СУ "Николай Катранов" град Свищов

Заповед за определяне на дати за провеждане на НВО в ІV, VІІ клас и X клас
Заповед за определяне на дати за провеждане на НВО в ІV, VІІ клас и X клас

                                  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                         Министър на образованието и науката

                                   

                                        З А П О В Е Д

                                № РД09-4131 / 29.08.2017 г.

 
 На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл.4, ал 6, т.3 и т.1 от Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, VІІ и X клас през учебната 2017/2018 година при спазване на изискванията на чл. 66, ал 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
ОПРЕДЕЛЯМ: 
Дни за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

ІV клас
Български език и литература 10 май 2018 г.
Математика 14 май 2018 г.
Човекът и обществото  16 май 2018 г.
Човекът и природата 17 май 2018 г.

VІІ клас 
Български език и литература 21 май 2018 г.
Математика 23 май 2018 г.
   
   
   

   
Х клас
Оценяване на дигиталните компетентности
11 – 15 юни 2018 г.

Заповедта да се сведе до знанието на училищните директори чрез началниците на регионалните управления на образованието.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Таня Михайлова  – заместник-министър.КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ 
Министър на образованието и науката

30/Авг/2017