СУ "Николай Катранов" град Свищов

Заповед за определяне на дати и график на дейностите за ДЗИ през 2017-2018 г.
Заповед за определяне на дати и график на дейностите за ДЗИ през 2017-2018 г.

                                   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
                          Министър на образованието и науката


                                            З А П О В Е Д
                                  № 
РД09-4141 / 29.08.2017 г.

 
 На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, § 7, във връзка с § 6, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и чл. 14, т. 1 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г.  за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2017 - 2018 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
                                         О П Р Е Д Е Л Я М: 

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:
 

Сесия май-юни 
 Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 08,00 ч.
 Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 08,00 ч.
 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 г.
 
Сесия август-септември 
 Български език и литература – 28 август 2018 г., начало 08,00 ч.
 Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018 г., начало 08,00 ч.
 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2018 г. – 05 септември 2018 г.
 
 
2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година 
 

Сесия май – юни 
Дейност Срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ до 02.02.2018 г.
Определяне състава на училищната зрелостна комисия до 09.02.2018 г.
Въвеждане и изпращане на предложения за оценители, за квестори и за консултанти и на информация за сградите, залите и броя на местата в залите от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 16.02.2018 г.
Обобщаване на информацията, свързана с предложенията за оценители, за квестори и за консултанти от всяка област до 23.02.2018 г.
Изпращане на обобщените предложения от ВУ и от РУО за оценители и на декларациите им до МОН до 05.03.2018 г.
Изпращане на предложения до МОН чрез РУО за технически лица от населеното място, на територията на което се осъществява оценяването на ДЗИ, и на декларациите на техническите лица до 01.03.2018 г.
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 05.03.2018 г. – 16.03.2018 г.
Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 19.03.2018 г.
Определяне на състава на националните комисии до 06.04.2018 г.
Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО до 11.04.2018 г.
Определяне на квесторите и на консултантите до 04.05.2018 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2018 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 18.05.2018 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2018 г.
   
Оценяване на изпитните работи 25.05.2018 г.– 08.06.2018  г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 13.06.2018 г.

 

Връчване на дипломите за завършено средно образование - 22.06.2018 г.

 
Сесия август – септември
Дейност Срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ до 01.06.2018 г.
Определяне състава на училищната зрелостна комисия до 07.06.2018 г.
Въвеждане и изпращане на предложения за оценители, за квестори и за консултанти и на информация за сградите, залите и броя на местата в залите от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 21.06.2018 г.
Обобщаване на информацията, свързана с предложенията за оценители, за квестори и за консултанти от всяка област до 27.06.2018 г.
Изпращане на обобщените предложения за оценители от ВУ и от РУО и на декларациите им от всяка област до МОН до 30.06.2018 г.
Изпращане на предложения до МОН чрез РУО за технически лица от населеното място, на територията на което се осъществява оценяването на ДЗИ, както и на декларациите на техническите лица до 30.06.2018 г.
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г.
Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 16.07.2018 г.
Определяне на състава на националните комисии до 10.08.2018 г.
Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО до 03.08.2018 г.
Определяне на квесторите и на консултантите до 10.08.2018 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 23.08.2018 г.
Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 24.08.2018 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 24.08.2018 г.
Оценяване на изпитните работи 29.08.2018 г.– 07.09.2018 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 10.09.2018 г.

Заповедта да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните управления на образованието.
Началниците на РУО да връчат копие от Заповедта за изпълнение на директорите на училищата от съответния регион, в които се осъществява обучение в ХІІ клас.
Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам на г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката

30/Авг/2017